Anders Ericson

År 1864 avlade han folkskollärarexamen i Härnösand och pastoralexamen 1869.
Efter ett par års tjänstgöring som extra prästman fick han sin första fasta anställning
som brukspredikant och folkskollärare vid Lögdö och Lagfors 1859 och gifte sig samma år med
Emma Christina Aurén, född 15 maj 1834, dotter till kyrkoherden i Långsele, sedermera kontrakts-
prosten i Sidensjö Henrik Petter Aurén och Christina Elisabeth Sundberg.

År 1872 utnämndes han till förste comminister i Skellefteå, vilken befattning han innehade till sin död.
När Ericson tillträdde sin tjänst i Skellefteå stod han i sin fulla mannakraft.
Kyrkoherden, doctor Nordlander, var tjänstledig av ålderdomssvaghet och den andre comministern, Mallmin,
var 78 år och föga duglig i sitt kall.
Pastor Ericson kom följaktligen att sköta pastoralvården längre och kortare tid. En del missförhållanden hade
fått insteg i församlingen, men Ericson hindrades varken av rädsla eller möda att kraftigt ingripa.

Han sparade sig aldrig, då det gällde ämbetsplikterna. Icke sällan inträffade det,
att ett nytt sjukbud väntade honom, då han kom hem från en både lång och tröttsam resa.
Som själasörjare värderades han högt. Han hade en särskild förmåga »att pröva andarna»
ansågs det ute i bygden. Samma år som han kom till Skellefteå mottog han förordnande som
lasarettspredikant och blev mycket anlitad av sjuka och döende.
Lasarettsläkaren, doktor Wennerström, såg ej med blida ögon pastor Ericsons själavårdande
verksamhet och ville hindra honom att besöka de sjuka. »Du är läkare för kroppen,
men jag för själen», svarade Ericson och vek inte från sin plats.

Sina predikningar utarbetade han i god tid och grundligt.
De voro kärnfulla och burna av ett heligt allvar. Själv var han djupt förankrad i Guds ord
och ägde en rik andlig erfarenhet. När tiden någon gång var knapp, kunde hans maka upp-
mana honom att »vända på fjärdingen» och använda någon förut hållen predikan. Men detta råd
ville han aldrig lyssna till utan skrev i regel en ny predikan var gång han hade sin predikotur.
När han var ute i byarna talade han ofta utan concept och många ansågo, att han då lyckades bäst.

På gamla dagar utgav pastor Ericson på begäran fem stycken högmässopredikningar, som hållits
i Skellefteå kyrka. Häften trycktes på Erik Hallboms tryckeri 1905 och karaktäristiskt
för utgivaren är den önskan han uttryckte i förordet: »Må Herren välsigna de sanningar som här
i all enkelhet blivit framställda». Endast ett mindre häfte hade dessförinnan utgått
från trycket med titeln: »Skriftens lära angående det heliga dopet, ett litet försök att med Bibelns
egna ord korteligen besvara spörjsmålen rörande detta högviktiga sacrament». (Skellefteå 1887).

Källa: Gamla stadsbor, Gustaf Renhorn – Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria 1960.