Hällmålningar


Hällmålningarna på Finnforsberget:

År 2006 upptäcktes tre lokaler med hällmålningar i närheten av Finnforsfallet och Skellefteälven. Upptäckten skedde i samband med Skog och Historias inventeringar i området. De fornlämningar som undersökts, Raä 118 och 123, Skellefteå sn, ligger intill varandra på Finnforsberget, på östra sidan om Skellefteälven.

Vid en av lokalerna finns ett kvartsitbrott omedelbart nedanför ett klippöverhäng i anslutning till hällmålningar. Platsen bedömdes som ytterst sårbar då slagna artefakter här ligger i öppen dager.
Vid inventeringen påträffades två forntida knackstenar på platsen.
Hällmålningarna kan anses vara unika för vårt land. Platsen är belägen endast ca 30 kilometer från kusten till skillnad från övriga kända hällmålningslokaler som ligger längre in i landet.
Vad som också är unikt med Finnforsberget är att här avbildas fiskar, sannolikt laxar, vilket är synnerligen ovanligt. Förutom dessa fiskar i Finnforsberget är endast några lokaler i Finland med fiskar kända.

År 2011 undersöktes de båda fornlämningslokalerna av arkeologer från Umeå universitet och Skellefteå museum. De huvudsakliga syftena med undersökningarna var att försöka datera målningarna samt att försöka hitta bearbetade föremål samt rester efter rituella aktiviteter. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå hembygdsförening, Skellefteå museum och Umeå universitet.

Det första syftet, att datera platsen, har i viss mån uppfyllts genom att förarbeten till kvartsitspetsar med rak bas påträffats. Dessa pilspetsar var i bruk ca 2 000-500 f.Kr. och därmed får vi en kronologisk hållpunkt för mänsklig aktivitet på platsen. Det går naturligtvis inte att säkert säga att hällmålningarna är målade under den perioden, men något slags samband mellan målningarna, kvartsittäkten och tillverkningen av spetsarna torde finnas.

Med tanke på att Finnforsberget inte är den enda platsen med en koppling mellan pilspetsar av bronsålderstyp och hällmålningar talar mycket för att dessa målningar i själva verket kan ha en relativt sen datering, dvs. just till slutet av stenåldern/brons- åldern. Åtminstone har de helt klart använts aktivt under denna period.

En intressant upptäckt som gjordes under grävningen var de två ansiktsliknande formationer i berget som upptäcktes, en alldeles intill målningen på Raä 123, den andra ungefär mitt mellan Raä 123 och 118. Dessa antropomorfa (människoliknande) formationer har paralleller på andra håll i Norden.

När det gäller målet att hitta bearbetade föremål har detta klart uppfyllts. Ett större antal fynd gjorts både på Raä 118 och Raä 123. Särskilt på Raä 123 påträffades stora mängder avslag samt knackstenar, retuscherade (dvs. med tillformad egg) avslag m.m., samt inte minst förarbeten till pil-/spjutspetsar.

Lage Johansson
antikvarie, kulturmiljövårdsavdelningen
Skellefteå Museum
Box 146
931 22 SKELLEFTEÅ


Rapport:
UMARK 65_v2 Finnforsberget Larsson


Välkommen till klickbar brochyr om Finnforsberget!