Verksamhet

Tre större årliga möten: Vintermöte, årsmöte och höstmöte/brasafton.
Brasafton i september.
Utflykter under vår och höst.
Föredrag under vintern.
Bokutgivning och utgivning av medlemsbladet Lilla Skelleftebladet.
Nordanådagen i juli varje år.

Samarbete med de övriga kulturhistoriska föreningarna i Skellefteå.
Olika projekt såsom utgrävning i Kungsgropen och utgivning av
guidebok över Hälsans stig.
Studiecirklar.
Deltagande i julmarknaden på Nordanå.
Lämnar förslag i stadsplanefrågor.

Målsättning:
Föreningens målsättning är följande:
att fördjupa känslan för hembygden genom att samla kunskap om hembygden och dess historia samt på olika sätt sprida denna kunskap till bofasta och turister att väcka opinion för bevarande av bygdens historiska minnen.

Historik:
Skellefteå hembygdsförening bildades 1984 och firar 30-års jubileum under 2014.

Föreningen bildades i augusti 1984 i Nordanågården då ett konstituerande möte hölls. Strax innan föreningsbildningen lade ”Föreningen för byggnadskultur” ned sin verksamhet och överlät sina tillgångar till den nya föreningen. Den hade verkat några år men tyckte det var svårt att locka nya medlemmar. Inom ”Västerbottens norra fornminnesförening” ville ett antal yngre medlemmar att föreningen skulle börja ha arrangemang, typ föredrag, utflykter, visningar osv. Styrelsen för fornminnesföreningen ville att föreningen skulle verka som ett övergripande organ för  hembygdsföreningarna i norra länsdelen och hade ingenting emot att en lokal hembygdsförening för Skellefteå stad bildades. Inför bildandet var även ”Historielärarnas förening” med Thord Westerberg aktiv med utflykter och föredrag. Thord Westerberg kom att bli föreningens förste ordförande.

Under föreningens första år hade ”Skellefteå guideförening” med en representant i styrelsen. Under de första åren diskuterades även om föreningen skulle enbart ha staden som sitt verksamhetsområde eller om även Skellefteå socken skulle ingå. Beslutet blev att föreningen skulle verka i både Skellefteå stad och socken.

Ett viktigt steg för föreningen var 1988 när medlemsbladet Lilla Skelleftebladet tillkom. Det har betytt mycket för information mellan styrelsen och medlemmarna, utgjort ett viktigt inslag i dokumentationen av Skelleftebygden samt varit av mycket stor betydelse när det gäller att värva medlemmar.

Föreningen har haft ett stort antal aktiviteter såsom föredrag, utflykter och sammankomster. Skellefteå hembygdsförening har under hela sin tillvaro haft ett nära samarbete med Västerbottens läns hembygdsförbund där föreningen haft ledamöter i förbundets styrelse och arrangerat årsstämman vid två tillfällen. Föreningen har också haft ett nära samarbete med de övriga kulturhistoriska föreningarna i Skelleftebygden, den s.k. fyrklövern som förutom hembygdsföreningen består av Skelleftebygdens Släktforskare, Föreningen för Skellefteforskning (SKEFO) samt Västerbottens norra fornminnesförening.

År 1998 fick föreningen en egen lokal på Nordanå tillsammans med Skelleftebygdens Släktforskare och SKEFO.

Föreningen har haft som mål att utveckla verksamheter på Nordanåområdet. Mera om föreningsbildandet kan läsas i Lilla Skelleftebladet nr 3 där Ulf Lundström skriver om föreningens första 5 år och i Lilla Skelleftebladet nr 17 där Stig-Henrik Viklund redovisar samtliga personer som arbetat för föreningen under de första 10 åren.

 

 

<<Top